POP3 – Samenwerken voor Zoet Water

Het project Samenwerken voor Zoet Water richt zich op mogelijkheden voor zoetwateropslag in de ondergrond. Het startte vanuit een samenwerking met Deltares, KWR, Acacia Water, Agrarisch Schouwen-Duiveland en gemeente Schouwen-Duiveland.

Gekeken wordt naar mogelijkheden voor het vasthouden en bergen van hemelwater in de hoger gelegen kreekruggen en de lagergelegen poelgronden. Voor de deelnemende agrarische bedrijven zijn quickscan adviezen opgesteld. Op basis hiervan worden, voor meerdere bedrijven gecombineerd, vijf haalbaarheidsstudies opgesteld. Vier voor zoet water op de poelgronden en één voor zoet water in het kreekruggengebied.

Na het succes van het eerste POP3 project heeft AddVision in samenwerking met de projectpartners een nieuwe POP3 subsidie aanvraag ingediend om de haalbaarheidsstudies in de praktijk te gaan brengen. Innovatieve drainagetechnieken kunnen bijdragen aan het behoud en het benutten van zoete regenwaterlenzen in de laaggelegen zoute kwelgebieden onder de druk van klimaatverandering. Het project ontwikkelt drie proefpercelen op Schouwen-Duiveland waarbij verschillende vormen van innovatieve drainage worden getest, gemonitord en geëvalueerd. Op basis van deze resultaten worden richtlijnen voor ontwerp, beheer, onderhoud en kengetallen voor de economische haalbaarheid ontwikkeld en gedeeld met een breder netwerk van ondernemers binnen de hele provincie Zeeland.

De gemeente Schouwen-Duiveland heeft voor drie jaar een POP3 Landbouw Innovatie Subsidie toegekend gekregen. In dit traject is Michel Klijn projectleider en doet Mathijs vanuit AddVision de administratieve verantwoording van deze subsidie. Dit betekent dat zij samen de algehele projectcoördinatie en -opvolging doen. Dit omvat onder andere het opmaken van voortgangsrapportages, het aanvragen van deelbetalingen en het adviseren van de penvoerder op financieel gebied.

Datum
januari 2020 tot heden
Categorieën
Financieringsoplossingen
Regionale transities
Opdrachtgever(s)
Verantwoordelijke collega(s)
Michel Klijn
Michel Klijn
Projectmanager
Link naar mij
Joline
Joline Polderman
Projectmanager
Link naar mij