Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

AddVision Groep Algemene voorwaarden

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. AddVision Groep: de gebruikers van deze algemene voorwaarden: AddVision Consultancy BV(KvK-nummer 20140490), AddVision Academy BV (KVK-nummer 85769657) en AddVision Holding BV (KVK-nummer 85759430), allen gevestigd aan de Wildbaan 31 te Vlissingen.
b. opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie AddVision Groep werkzaamheden verricht dan wel met wie AddVision Groep een overeenkomst aangaat;
c. overeenkomst: de overeenkomst tussen AddVision Groep en de opdrachtgever.

 

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen AddVision Groep en de opdrachtgever waarop AddVision Groep deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2 De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met AddVision Groep, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken
2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. AddVision Groep en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
3.2 AddVision Groep is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan AddVision Groep opgegeven eisen en specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop AddVision Groep haar aanbieding baseert.
3.3 Indien een opdracht op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs, de daadwerkelijk door AddVision Groep gemaakte kosten zullen worden doorberekend.
3.4 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is AddVision Groep daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand.
3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht AddVision Groep niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.6 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
3.7 Het is niet toegestaan om kopieën te maken van een door AddVision Groep opgestelde offerte en de daarbij behorende bescheiden.
3.8 Kennelijke fouten of vergissingen op de website, in folders, publicaties, offertes en vermelde gegevens binden AddVision Groep niet.

 

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

4.1 AddVision Groep zal zich inspannen om de overeenkomst op een zorgvuldige wijze uit te voeren, in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap. AddVision Groep garandeert niet dat met haar werkzaamheden het beoogde resultaat zal worden bereikt. De verbintenis betreft een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Het succes is mede afhankelijk van de inspanning van de opdrachtgever.

4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, is AddVision Groep bevoegd bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 

Artikel 5 Verplichtingen van de opdrachtgever

5.1 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, apparatuur of ruimtes, waarvan AddVision Groep aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig beschikbaar zijn. Tevens dient de opdrachtgever AddVision Groep alle bevoegdheden en autorisaties te verlenen die nodig zijn om de opdracht naar behoren uit te voeren.

5.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat de medewerkers van de organisatie van de opdrachtgever die bij de werkzaamheden betrokken zijn, tijdig beschikbaar zijn.
5.3 De opdrachtgever dient zich te onthouden van gedragingen welke het voor AddVision Groep onmogelijk maakt de opdracht naar behoren uit te voeren.

5.4 Indien AddVision Groep in het kader van de opdracht werkzaamheden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de door AddVision Groep in redelijkheid gewenste faciliteiten.
5.5 AddVision Groep gaat ervan uit dat de opdrachtgever al zijn wettelijke verplichtingen nakomt.

5.6 De opdrachtgever vrijwaart AddVision Groep voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is.
5.7 De opdrachtgever is gehouden AddVision Groep onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
5.8 Indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan verwoord in dit artikel, heeft AddVision Groep het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

 

Artikel 6 Wijzigen van de overeenkomst

6.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
6.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. AddVision Groep zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

6.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal AddVision Groep de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.
6.4 Indien een vast honorarium is overeengekomen, zal AddVision Groep daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

 

Artikel 7 Honorarium

7.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
7.2 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van AddVision Groep, geldend voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
7.3 Het honorarium en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
7.4 AddVision Groep mag enkel een vast overeengekomen honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan AddVision Groep, dat in redelijkheid niet van AddVision Groep mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.
7.5 Indien geen vast honorarium is overeengekomen, is AddVision Groep gerechtigd het uurtarief te wijzigen.
7.6 AddVision Groep zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het uurtarief schriftelijk of elektronisch kenbaar maken. AddVision Groep zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.
7.7 De opdrachtgever is in geval van een verhoging van het uurtarief gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. De opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding indien de bevoegdheid tot verhoging van het uurtarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.

 

Artikel 8 Betaling

8.1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum, op een door AddVision Groep aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd.
8.2 Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 30 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is dan wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige factuurbedrag. Indien de opdrachtgever na aanmaning en ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan AddVision Groep de vordering uit handen geven, in welk geval de opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag en de wettelijke rente tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

8.3 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van AddVision Groep op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
8.4 AddVision Groep kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de opdrachtgever alle aan AddVision Groep verschuldigde bedragen betaald heeft.

 

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

9.1 Alle door AddVision Groep geleverde producten, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, (elektronische) bestanden, etc., blijven eigendom van AddVision Groep totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit de met AddVision Groep gesloten overeenkomst is nagekomen.
9.2 De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren noch te verkopen.

9.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de opdrachtgever verplicht AddVision Groep zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

 

Artikel 10 Klachten

10.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever direct aan AddVision Groep kenbaar te worden gemaakt. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat AddVision Groep in staat is adequaat te reageren.
10.2 Na het indienen van de klacht dient de opdrachtgever AddVision Groep de gelegenheid te geven de gegrondheid van de klacht te onderzoeken en zo nodig de gelegenheid te geven om alsnog de overeengekomen werkzaamheden te verrichten.

10.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal AddVision Groep slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13 van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 11 Ontbinding

11.1 AddVision Groep is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
11.2 Voorts is AddVision Groep bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

11.3 AddVision Groep is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien de opdrachtgever surseance van betaling verzoekt of deze aan de opdrachtgever wordt verleend, ingeval de opdrachtgever failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de opdrachtgever niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele word gesteld, of ingeval een bewindvoerder of curator wordt benoemd.

11.4 AddVision Groep is bevoegd de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst op te schorten, indien na het sluiten van de overeenkomst AddVision Groep omstandigheden ter kennis is gekomen die goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

11.5 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van AddVision Groep op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien AddVision Groep de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst.

 

Artikel 12 Teruggave ter beschikking gestelde zaken

12.1 Indien AddVision Groep aan de opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld, is de opdrachtgever gehouden deze zaken binnen 14 dagen na beëindiging van de overeenkomst in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren.
12.2 Indien de opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, in gebreke blijft met de in lid 1 van dit artikel genoemde verplichting, heeft AddVision Groep het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op de opdrachtgever te verhalen.

 

Artikel 13 Aansprakelijkheid en verjaring

13.1 AddVision Groep kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals verder omschreven in artikel 14 van deze algemene voorwaarden;
b. enige daad of nalatigheid van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de opdrachtgever te werk zijn gesteld.
13.2 AddVision Groep is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat AddVision Groep is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor AddVision Groep kenbaar behoorde te zijn.
13.3 AddVision Groep is niet aansprakelijk voor schade welke is veroorzaakt doordat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen verwoord in artikel 5 van deze algemene voorwaarden heeft voldaan.
13.4 AddVision Groep is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
13.5 AddVision Groep aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies van AddVision Groep in, de opdrachtgever eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden.
13.6 De aansprakelijkheid van AddVision Groep is in ieder geval beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, met een maximum van eenmaal het jaarhonorarium. De aansprakelijkheid van AddVision Groep is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.
13.7 Alle aanspraken jegens AddVision Groep die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan schriftelijk bij AddVision Groep zijn ingediend, vervallen door verjaring.

 

Artikel 14 Overmacht

14.1 AddVision Groep is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
14.2 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

14.3 Voor zover AddVision Groep ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen

uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is AddVision Groep gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 15 Geheimhouding

15.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.

15.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, AddVision Groep gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en AddVision Groep zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is AddVision Groep niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 

Artikel 16 Intellectuele eigendom

16.1 De opdrachtgever vrijwaart AddVision Groep voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
16.2 Alle door AddVision Groep verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van AddVision Groep worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

 

Artikel 17 Slotbepalingen

17.1 Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de opdrachtgever na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.
17.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

17.3 Op elke overeenkomst tussen AddVision Groep en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
17.4 Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de opdrachtgever en AddVision Groep worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar AddVision Groep gevestigd is.